A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Brukarmedverknad i skulen

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Råd og utval i skulen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjeld skulen. Dei skal til ei kvar tid vere orienterte om skulemiljøet og har rett til å få lagt fram dokumentasjon om helse-, miljø- og tryggingsarbeidet. Så tidleg som råd skal dei takast med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltaka. Dersom skolen blir klar over forhold ved skulemiljøet som kan ha negativ innverknad for elevane si helse, skal alle elevane og dei føresette snarast mogleg bli varsla om det. 

Ved kvar skule skal det vere

  • samarbeidsutval (grunnskulen)
  • skuleutval (den vidaregåande skulen)
  • elevråd (begge skuleslaga)
  • skulemiljøutval (begge skuleslaga) 
  • foreldreråd (grunnskulen)

Kriterium/vilkår

Ingen av råda eller utvala har avgjerdsmynde, men dei gjev elevar og foreldre eit forum for å utveksle meiningar og høve til å gje felles uttaler. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Lover

Opplæringslova

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-06-26 12:30
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett