A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Bygdeutviklingsmiddel

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringar i økologisk fruktdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte

Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

Målgruppe

Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

Kriterium/vilkår

Søknaden blir vurdert ut frå dei fylkesvise retningslinene som er utarbeidde av Innovasjon Noreg.

Pris for tenesta

Kari Sand Bygdeutvikling ytre Ryfylke har kontorstad landbrukskontoret Strand kommune og kan kontaktas på tlf: 950 31 190 eller epost kari.sand.@strand.kommune.no 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om midler til investering mv. i landbruket

___

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Søknaden sendes til


Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Søknad om tilskot sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og vidaresende han til Innovasjon Noreg, som avgjer saka.

Saksbehandlingstid

Innan éin månad etter at Innovasjon Noreg har motteke søknaden, skal du få eit mellombels svar der det går fram kven som er saksbehandlar, og kor lang saksbehandlingstid ein må rekne med.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Landbruk og miljø
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-08-23 10:21
Gyldig fra2011-06-27
Gyldig til2019-01-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett