A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få sett ned eller ettergjeve eigedomsskatten dersom det har kome til forhold som gjer det svært urimeleg å krevje inn skatten. Døme på slike forhold er sjukdom, brann eller naturkatastrofar. 

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Eigedomsskatt blir lagt på verk og bruk i kommunen. Det er dei politiske organa i kommunen som bestemmer om det skal innførast eiendomsskatt. Eigedomsskatten kan setjast ned eller ettergjevast dersom det har kome til forhold som vil gjere det svært urimeleg å krevje inn eigedomsskatten. Skatten kan setjast ned heilt eller delvis.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagt eigedomsskatt

Verk og bruk i kommunen som er pålagt eigedomsskatt

Pris for tenesta

Skattesatssen er 7 0/00.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 28. Sjå òg eigne kommunale vedtekter om eigedomsskatt.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Rettleiing - korleis få utført

Nedsetjing kan skje etter søknad frå skattytaren. Kommunen kan òg setje ned skatten på eige initiativ.

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Eigedomsskattekontoret

Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Formannskapet gjer vedtak om å setje ned eller ettergje skatten.

Klagemulighet

Det er ingen lovfesta rett til å klage. Du kan likevel søkje på nytt om du meiner at saka ikkje er utgreidd nok eller at situasjonen har endra seg.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-07-11 09:54
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett