A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Eigedomsskatteliste 2019

Det vert vist til vedtak i Forsand kommunestyre sak 108/18. Eigedomsskatt for 2019 vert skriven ut i medhald av eigedomsskattelova §3, første ledd, bokstav c – berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum – og etter overgangsreglane.

Eigedomsskatten vert skriven ut med 7 promille av skatteverdet. Skattelista over utlikna eigedomsskatt for 2019 er lagt ut til ettersyn på Forsand kommunehus og på www.forsand.kommune.no i 3 veker frå 1. mars 2019.

 

Klage på likninga må vera grunngjeven, og sendt til eigedomsskattekontoret innan 6 veker frå utleggsdato om det ikkje har vore klaga på same grunnlag før.

 

Eigedomsskatten forfell til betaling i fire terminar – Forfall 20. mars, 20. juni, 20. sep. og 20. des. d.å. Skatteytar får tilsendt skatteseddel.

 

Sjå tabell her.

 

Forsand kommune

Eigedomsskattekontoret

Fossanvegen 380

4110 Forsand

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett