A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Skulen har ei aktiv plikt til å passe på at skulen har eit godt miljø, både fysisk og sosialt.
 
Skulebygget og uteplassen skal tilpassast alle elevar, òg dei med funksjonsnedsetjing.
 
Elevar og foreldre kan snakke med skulen og be dei rette opp ting som ikkje fungerer bra nok. Skulen skal ta stilling til oppfordringa så fort som mogleg og skal lage eit skriftleg vedtak om saka.
 
Elevane skal få ta del i planlegginga og i arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø. Skulen skal informere elevar og foreldre om rettane deira og om pliktene til skulen.

Målgruppe

  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Elevar som nyttar skulefritidsordninga og leksehjelp
  • Føresette

Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
opplæringslova Kapittel 9A

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrifter

Skolemiljø (Udir-3-2017)

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skolen (IK-2073)

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 Forsand 

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandlingstid

Skulen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til skulen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Gjer ikkje skulen noko vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saka, kan du likevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Lèt skulen avgjerda stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Om skulen ikkje har svara deg innan rimeleg tid, kan du enno klage som om skulen hadde fatta eit vedtak.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forsand skule
Telefon:51 70 02 01
Epost:skulen@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Forsand skule 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknisk
Telefon:51 70 00 00
Telefaks:51 70 00 02
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Fakturamottak Økonomiavdelinga 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset Fossanvegen 380 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-06-26 12:33
Gyldig fra2015-08-22
Gyldig til2019-12-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett