A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Fallvilt og skada vilt

Vakttelefon i forbindelse med påkjørt/skadet  hjortevilt i Forsand kommune er:  917 40 530.

Kommunane er pliktige å ta vare på sjukt og skada vilt og vilt som blir felt som skadedyr etter eiga løyve.
Skada vilt som må avlivas og vilt som blir felt som skadedyr er viltfondet sin eigedom. Viltfondet kan ordne med utlodning av kjøt som egnar seg som mat.
Observasjon av vilt som er skada eller sjukt meldes umiddelbart til Forsand kommune på vakt telefon 917 40 530.

Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.
Viktige opplysningar:

  • •Ein nøyaktig framstilling av kor dyret vart observert. Marker plassen ved vegen med ein plastpose, eit band eller liknande.
  • •Er dyret dødt eller lever det? Om dyret lever, ligg det på bakken eller har det løpt vekk, og i så fall i kva for ein retning?
  • •Oppgi namn, telefonnummer og adresse slik at det er mogleg å kontakte deg i ettertid.

Dødt vilt som ligg på veg eller vegskulder er vegmyndigheitane sitt ansvar. Om du er heilt sikker på at dyret er dødt kan vegmyndighetane kontaktes på telefon 175. Om dyret lever, eller du er i tvil ringer du 917 40 530 som forklart ovafor.

Sjølvdøde dyr er grunneigar sitt ansvar. Om kadaveret ikkje er til nemneverdig sjenanse eller forureinar omgivnadene kan det få liggje i naturen. Kommunen ved Viltnemnda ynskjer likevel å bli informert om funn for registrering og rapportering. Kommunen har som viltforvaltningsorgan inga allmenn plikt til å ta hand om, grave ned eller fjerna dødt vilt.

Vil du avhende døde dyr til Norsk Protein sin hentebil ringer du 481 53 477 for nærare avtale.

Har du spørsmål eller henvendingar om ville katter, rotter, duer eller liknande retter du dei direkte til Mattilsynet på telefon 06040. Ansvar for alle sjuke dyr og dyrevern generelt ligg hjå Mattilsynet og Dyrevernsnemnda.

Finn du sjuk eller død sel kontaktar du Landbrukskontoret på 51 70 01 40 .

Kommunane får ofte henvendingar om vilt som er funnen dødt der personar gjerne vil behalde viltet for preparering. Slikt dødt vilt er Viltfondet sin eigedom (om arten er søknadspliktig),  og prosedyren er at vedkomande søker gjennom ein autorisert preparant til Direktoratet for Naturforvaltning. Søknaden om å få behalde viltet til eiga bruk vurderes då opp mot behov ulike institusjonar måtte ha.

Vakttelefon til viltnemnda etter arbeidstid: 917 40 530

Andre viktige telefonnummer:
Politiet                         02800
Politiet                         112  (KUN AKUTT)
Mattilsynet                  06040
Kadaverbilen              481 53 477
Landbrukskontoret    51 70 01 40
Vegmelding                 175

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett