A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Farleg avfall

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kommunen skal sørgje for at det finst mottak der du kan levere farleg avfall. Pass på at emballasjen er tydeleg merka med opplysningar om innhaldet. Farleg avfall er avfall som ikkje kan handterast saman med anna hushaldsavfall fordi det kan føre til alvorleg forureing eller skade på menneske og dyr.

Døme på farleg avfall frå hushald er:

  • Reingjeringsmiddel som inneheld farlege stoff
  • Oppladbare batteri (eiga returordning)
  • Maling, lim, lakk, løysemiddel og sprayboksar som inneheld farlege stoff
  • Materiale som inneheld asbest
  • Isolerglassruter som inneheld PCB (eiga returordningr)
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkt (eiga returordning) 

I Forsand har me lokal forskrift for fyring av avfall frå eiga hage

Målgruppe

Hushald og verksemder med mindre mengder farleg avfall

Kriterium/vilkår

Kommunen si plikt avgrensar seg til å ta imot inntil 1000 kg totalt per år per avfallseigar. 

Pris for tenesta

For hushald er det gratis å levere farleg avfall. Renovasjonsavgifta dekkjer dette. Verksemder må betale gebyr når avfallet blir levert.

Sjå prislista ved www.RYMI.no

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar


aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste, sjå avfallsforskrifta kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer kva for avfallstypar som er farleg avfall.

Forskrifter

Avfallsforskriften

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbruk og miljø
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknisk
Telefon:51 70 00 00
Telefaks:51 70 00 02
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Fakturamottak Økonomiavdelinga 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset Fossanvegen 380 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-08-23 10:23
Gyldig fra2013-06-05
Gyldig til2019-01-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett