A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Feiing og branntilsyn med fyringsanlegg

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Brann- og feiarvesenet skal sørgje for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dersom du har installert eit nytt eldstad eller gjort vesentlege endringar må du melde frå til kommunen.

Søknad om fritak frå feiing og tilsyn skal sendast inn skriftleg med erklæring om at ildstad eller pipe fysisk er kopla frå eller ein ikkje har dette instalert.

Målgruppe

Eigarar av bygningar med pipe

Kriterium/vilkår

Det er bygningseigaren sitt ansvar å sørgje for sikker tilkomst til og på taket. Er feiaren avhengig av laus stige for å kome til taket, skal eigaren sørgje for at det er ein stige tilgjengeleg.

Pris for tenesta

Pris for feiing og tilsyn er basert på ein 4 års -avtale og koster 328,- pr. år inkl. mva. Ønsker ein bare tilsyn av brannvarsler, apperat, slanger, rømingsvegar men ikkje har omn eller pipe er prisen 2/3 av prisen. Jamfør vedtak i kommunestyret 15 februar 2012.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Forsand kommune går inni Rogaland Brann og Redning frå 01.01.2019.

Alle hendvendelser angåande feiing og branntilsyn med fyringanlegg tas med dei på epost:  postmottak@rogbr.no eller Tlf: 51 50 22 00. 

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå òg brann- og eksplosjonsvernlova § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 6 og § 17.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

Forskrifter

Veiledning til forskrift om brannforebygging

___

Rettleiing - korleis få utført

Eigarar av heilårsbustader med pipe/eldstad som er registrerte i eigedomsregisteret i kommunen, vil automatisk bli kontakta. Du får til vanleg levert varsel om feiing eller tilsyn i postkassa di dagen før. Dersom tidspunktet ikkje høver, kan du avtale nytt tidspunkt med feiaren. Dersom det ikkje er klargjort for feiing (folk til stades, framlagt stige eller på annan måte gjeve klar melding om at det kan feiast), vil det ikkje bli feid. Dersom du ikkje har gjort ny avtale medan feiaren er i området, må du rekne med å vente til neste runde. Ta difor kontakt med feiaren så snart som mogleg!

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Feiaren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har noko å seie for branntryggleiken eller tilkomsten. Er det avvik som ikkje kan rettast på staden, skal feiaren gje deg ei skriftleg tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gje tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheita kan gje dei nødvendige pålegg dersom dette ikkje skjer.

Klagemulighet

Er du ikkje nøgd med dei tenestene feiarvesenet gjer, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er gjort av brannsjefen, er klagenemnda i kommunen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Teknisk - administrasjon
Telefon:51700000
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknisk - administrasjon
Telefon:51700000
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-27 12:55
Gyldig fra2010-05-04
Gyldig til2020-01-10
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett