A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Forliksråd

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønskjer å gå til sak mot, skriftleg. Deretter må du levere forliksklage til forliksrådet - vanlegvis i den kommunen der klagemotparten bur. Du treng ikkje bruke advokat. Forliksrådet skal alltid prøve mekling mellom partane, og kan også i mange tilfelle seie dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsverknad. Det tyder mellom anna at ei avgjerd i forliksrådet blir ståande dersom ho ikkje blir ført vidare til tingretten, og at ho kan tvangsfullførast via namsmannen.

Det er eit forliksråd i kvar kommune. Forliksrådet har tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene blir valde av kommunen for fire år om gongen.

Valgt for perioden 01.01.17 - 31.12.2020

Forliksråd

Medlem Varamedlem

Kåre Oaland                  Ole Tom Guse

Morten Oaland Ragnhild Fossan Hovtun    

Elsa Haukelid Ingunn Stangeland Fossan

 

Leiar : Kåre Oaland Nestleiar: Morten Oaland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

Personar eller firma som har eit krav mot ein annan person eller eit firma.

 

 

 

Kriterium/vilkår

 

 

 

Pris for tenesta

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 

Hva er forliksrådet?

Samarbeidspartnarar

Fylkesmannen har tilsyn med forliksråda.

 

 

 

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Lover

Domstolloven
Rettsgebyrloven
Tvisteloven

Forskrifter

Rettsgebyrforskriften

___

Rettleiing - korleis få utført

Det er ein fordel at forliksklagen blir levert skriftleg, men du har også høve til å setje han fram munnleg ved personleg frammøte. I forliksklagen må du kort melde frå om kva du krev og kva som er grunnlaget for det. Du må dessutan gje opp utførleg namn og adresse til den som er innklaga.

Vedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Søknaden sendes til

Forliksklage skal sendast til forliksrådet i den kommunen den innklaga bur eller har forretningsstad.

Forsand kommune har felles forliksråd med Strand kommune. 

Strand og Forsand forliksråd  

Direktør Poulsonsgate 1, 4100 Jørpeland

Telefon: 51 89 90 00
 

 

Klagemulighet

Dommar i forliksrådet kan innan éin månad bli anka til tingretten. Det er avgrensa høve til anke for rettsforlik.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Åpningstid:0800 - 1500

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-03 08:41
Gyldig fra2010-04-15
Gyldig til2019-01-01
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett