A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Fysioterapi

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Fysioterapi kan bli gjeve både for å forebyggje og for å behandle sjukdom eller skade. I den kommunale fysioterapitenesta er fysioterapeuten anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling aleine eller i gruppe. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, og blir òg tilbode i sjukeheim.

Målgruppe

Eldre, personar med nedsett funksjonsevne og personar som er sjuke eller skadde

Kriterium/vilkår

Fysioterapitenesta i kommunen eller legen din vil gjere ei undersøking og ei fagleg vurdering av behovet.

Pris for tenesta

Dei fleste må betale ein eigenandel når dei har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.
 
For 2019 er eigenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk eit frikort i posten.
 
Logg inn på helsenorge.no for å sjå eigenandelane som er registrerte på deg.
 
Nokre grupper betalar ikkje eigenandel for undersøking og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder
  • born under 16 år
  • personar med godkjent yrkesskade (gjeld også soldatar i førstegangsteneste i Forsvaret)

Du treng ikkje tilvising til fysioterapeut for å få dekt utgifter til fysioterapi.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå forskrift om habilitering og rehabilitering §§ 7 og 8.

Sjå òg folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan få tenesta anten du bur heime eller på institusjon. Bur du heime og ikkje er i stand til å oppsøkje eit fysikalsk institutt, kan du få tilbod om at behandlinga skal skje i heimen.

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Servicetorget

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og sosial
Telefon:51 70 00 00
Besøksadresse:Kommunehuset Fossanvegen 380 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-08-27 11:13
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett