A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Grunnskuleopplæring for vaksne

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du som er over skulepliktig alder og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søkje om dette. Opplæringa gjeld vanlegvis dei faga du treng for å få vitnemål for fullført grunnskule for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet ditt. Det gjeld både omfang, lengd og tidspunkt for undervisninga. Vaksne skal ikkje plasserast i ordinære klassar saman med born og unge.

Pris for tenesta

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Lover

Opplæringslova

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom det ikkje kan gjerast vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Sjølv om det finst ein individuell rett til opplæring, må kommunen få rimeleg tid til å planleggje tilbodet. Dette inneber at du må akseptere at det kan ta ei viss tid før opplæringstilbodet blir etablert.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker fra du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og hvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forsand skule
Telefon:51 70 02 01
Epost:skulen@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Forsand skule 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-06-26 12:34
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett