A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Heimeundervisning

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Foreldre/føresette til elevar i grunnskulen kan undervise sine barn heime om dei meiner at dette er best ut frå ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunnar. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga i samarbeid med foreldra / dei føresette og kan også kalle inn barnet eller ungdommen til særskilte prøver. Dersom krava i lova til heimeundervisning ikkje er tilfredstilte, skal kommunen krevje at barnet byrjar i skule. Elevar som får heimeundervisning, har ikkje rett til spesialundervisning.

Kommunen har ikkje plikt til å halde elevane med lærebøker og undervisningsmateriell når dei får heimeundervisning. Retten til heimeundervisning gir ikkje rett til økonomisk kompensasjon frå kommunen.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje kravd at du har formell pedagogisk kompetanse. Innhaldet i undervisninga må følgje dei vilkåra som er gitt i opplæringslova med forskrifter. Det må trekkjast grenser mellom privat heimeundervisning og skoleverksemd. Om du underviser barna til andre, er det skuleverksemd som må godkjennast av departementet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk hjemmeundervisningsforbund
aaa

Lover og retningslinjer

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

Lover

Friskolelova
Opplæringslova

Forskrifter

Retten til privat hjemmeundervisning

___

Rettleiing - korleis få utført

Du melder skriftleg frå til kommunen om at du skal starte med heimeundervisning.

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forsand skule
Telefon:51 70 02 01
Epost:skulen@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Forsand skule 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-06-26 12:36
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett