A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du har rett til å få utarbeidd ein individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester frå det offentlege hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til kvar tid er nokon som har ansvaret for koordinering og oppfølging.

Vi oppmodar deg som brukar til å delta aktivt med å forklare dei behova du har for tenester og kva ynske og mål du har.

Målgruppe

  • Personar som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester og/eller sosialtenester
  • Personar som deltar i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontor

Samarbeidspartnarar

Har du behov for tenester både frå kommunen og frå spesialisthelsetenesta (staten), har desse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå:

Barnevernlova § 3-2a
Psykisk helsevernlova § 4-1
Helse- og omsorgstenestelova kap. 7 og § 7-1
Pasient- og brukarrettigheitslova kapittel 7
Lov om sosiale tenester i NAV kap. 4
Spesialisthelsetenestelova § 2-5
Introduksjonslova § 6
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
Forskrift om individuell plan i NAV

Lover

Barnevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Introduksjonsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om individuell plan i NAV

Forskrifter

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___

Rettleiing - korleis få utført

Du eller dine pårørande kan ta initiativ til å få laga ein individuell plan, men hovudansvaret for utarbeidinga ligg i hjelpeapparatet.

Vedlegg

Du må leggje ved ei fullmakt dersom det er nokon annan som søkjer for deg.

Søknaden sendes til

Seksjon funksjonshemma
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

mtu@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst om når ein meiner at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Høvet til å klage er heimla i den enkelte lova (sjå avsnittet om lover og retningsliner). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovene.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men dersom ein individuell plan ikkje oppfyller krava til kva ein slik plan skal innehalde (sjå forskrifta), kan du òg klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandla saka.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Avdeling for funksjonshemma
Telefon:51700114
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Avdeling for funksjonshemma
Telefon:51700114
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-09-18 08:53
Gyldig fra2010-12-16
Gyldig til2017-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett