A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Innsynsrett i offentlege dokument

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du har rett til å krevje innsyn i offentlege dokument, journalar og liknande register. Alle saksdokument i kommunen er offentlege dersom det ikkje er gjort unnatak som er heimla i lov. Sjølv om eit dokument kan haldast unna offentleggjering, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjerast kjent heilt eller delvis (meirinnsyn). Eit dokument er ikkje berre papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagra. Du har likevel berre innsyn i databasar dersom ein kan søkje opp informasjonen på ein enkel måte.

Du kan bli nekta innsyn i interne dokument, men som hovudregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokument til kommunestyre eller anna kommunalt folkevalt organ
  • Dokument til/frå kontrollutvalet eller klagenemnda i kommunen eller den kommunale revisjonen
  • Dokument til/frå einingar i administrasjonen som har sjølvstendig avgjerslmyndigheit for saka dokumentet gjeld

 

 

 

Målgruppe

 

 

 

Kriterium/vilkår

Krev du innsyn i saksdokument, må kravet gjelde ei bestemt sak, eller i rimeleg grad saker av ein bestemt art.

 

 

 

Pris for tenesta

Kommunen kan krevje betalt for utskrifter, kopiar og utsending når sidetalet i ei sak er over 100. Da kan det krevjast ei krone per ark utover 100 og betaling for heile utsendinga. For høgkvalitetskopiar gjeld det eigne reglar.

 

 

 

Samarbeidspartnarar

 

 

 

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Arkivlova
Offentleglova

Forskrifter

Offentlegforskrifta

___

Rettleiing - korleis få utført

Ein offentleg postjournal er ei liste over inngåande og utgåande post til eit offentleg organ. Her finn du overskrifta på saka og dokumentet, og namnet på sendar eller mottakar av dokumenta. Når du har funne fram til eit dokument som du vil bestille, kan du krevje innsyn, skriftleg eller munnleg. Kommunen har også plikt til å hjelpe deg å finne dokument gjennom arkivsystemet.

Søknaden sendes til

Forsand kommune

Fossanvegen 380

4110 FORSAND

E-post til:

post@forsand.kommune.no

Eller gå inn på Forsand kommune si heimasida under "Tenester" og finn Innsynsrett i offentlege dokument. Fyll ut skjema å send inn.

 

 

Saksbehandlingstid

Kravet om innsyn skal avgjerast så raskt som mogleg. Det betyr vanlegvis same dag eller innan éin til tre virkedagar. Dersom du ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar frå kommunen tok imot kravet ditt, blir dette rekna som eit avslag.

Klagemulighet

Dersom du får avslag på kravet ditt om innsyn, skal kommunen vise til den regelen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om høvet til å klage og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendast til kommunen. Du har også klagerett dersom du ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at kommunen har teke imot kravet. Dette blir da rekna som eit avslag.

Klagen skal avgjerast så raskt som mogleg. I tilknyting til klagebehandlinga kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjerast kjent heilt eller delvis etter regelen om meirinnsyn.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Åpningstid:0800 - 1500

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-03 08:43
Gyldig fra2010-04-23
Gyldig til2019-01-01
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett