A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Konfliktråd

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Konfliktrådet har til oppgåve å mekle i konfliktar som oppstår på grunn av at éin eller fleire personar har påført andre ein skade, eit tap e.l. Partane skal sjølve aktivt bidra til å finne ei løysing. Døme på saker som kan behandlast i konfliktrådet, er nabo- og familiekonfliktar og mindre alvorlege lovbrot.

Konfliktrådet skal vere eit alternativ til tradisjonelle straffereaksjonar. Ved å mekle kan konfliktrådet hindre at konfliktar eskalerer og endar i lovbrot.

 

 

Målgruppe

 

 

Kriterier/vilkår

Mekling i konfliktrådet krev samtykke frå begge partane. Partane må møte personleg i meklingsmøtet. Ein kan ikkje ha med seg ein fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partane får bistand frå andre støttepersonar.

 

 

Pris for tjenesten

Tenesta er gratis.

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

Partnere

22 konfliktråd dekkjer alle kommunane i landet. Sekretariatet for konfliktråda har ansvaret for drift og fagleg utvikling av konfliktråda. Konfliktråda samarbeider med kommunane om å nemne opp meklarar. Konfliktråda samarbeider elles med

  • lensmanns- og politietaten
  • kriminalomsorgsetaten
  • domstolane
  • andre lokale etatar som skule og barnevern

.

 

 

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet anten ved telefon, brev, e-post eller ved personleg oppmøte.

Dei flest kommunar har eigne meglare. Det er for tiden ikkje eigen meglar i Forsand, men konfliktrådsmeglare frå nabokommunar vil benyttas. Møta vil imidlertid foregå lokalt, og vanlegvis på ettermiddag/kveldstid. En benytter møtelokala på rådhuset.

Her kan du lese meir og sjå kontaktinfo for konfliktrådet i sør Rogaland

Saksbehandling

Konfliktrådsleiaren vil vurdere om saka di passar for mekling. Konfliktrådet hjelper med å innhente samtykke til mekling frå andre konfliktpartar. Meklingsmøtet blir normalt gjennomført med éin mekler til stades. Meklaren avgjer om den avtalen partane kjem fram til, skal godkjennast.

Saksbehandlingstid

Konfliktrådet har ein gjennomsnittleg saksbehandlingstid på ca. 35 dagar (frå da du tok kontakt til saka er ferdig mekla).

Klagemulighet

Det er partane sjølve som kjem fram til ei løysing i form av ein avtale. Det er derfor ikkje høve til å klage til konfliktrådet på innhaldet i avtalen. I straffesaker har du ei angrefrist på éi veke. I sivile saker kan partane sjølve avtale ei angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser ei sak eller nektar å godkjenne ei avtale innan ei frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen må rettast til konfliktrådet. Før opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktråda.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:
post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Åpningstid:0800 - 1500

Andre opplysninger

Oppdatert:2014-10-02 14:16
Gyldig fra2010-04-15
Gyldig til2015-04-16
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett