A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Økonomisk rådgjeving (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Har du betalings- eller gjeldsproblem, kan kommunen gje deg økonomisk rådgjeving. Du skal sjølv etter beste evne prøve å komme fram til ei ordning med dei du skyldar pengar. Men du kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale. Nav har òg oppretta ei landsdekkjande telefonteneste som skal gje ei enkel rettleiing (sjå lenka i brosjyrefeltet).

Klikk her for å komme til Økonomisk rådgjeving

Dette er ei teneste frå NAV

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lover

Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om livsoppholdssatser

Forskrifter

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

___

Rettleiing - korleis få utført

For at du skal få best mogleg hjelp frå rådgjevaren, er det viktig at rådgjevaren får nok informasjon til å danne seg eit korrekt og heilskapleg bilete av økonomien din. Slike opplysningar kan vere

 • Siste skatteoppgjer
 • Saldo på alle kontiane
 • Kopi av husleige- eller framleigekontrakt for dokumentasjon av buutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytingar dei siste tre månadene
 • Dokumentasjon på eventuell bustønad
 • Opplysningar om lån, kredittgjeld, osb.
 • Kvittering for betalt husleige og straum
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege, osb.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annan barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysningar om innskot i spareordningar

Søknaden sendes til


NAV FORSAND
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Forsand
Telefon:81581000
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Nav Forsand
Telefon:81581000
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-08-24 10:05
Gyldig fra2010-12-15
Gyldig til2019-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett