A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Melding til barnevernstenesta

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Det blir ikkje kravd at du har observert det som meldinga di refererer til, men du bør kunne identifisere kjelda til informasjonen. Eit rykte blir ikkje sett på som ei melding. Barnevernstenesta skal

  • leggje bort meldinga dersom ho er klart grunnlaus
  • starte undersøking dersom det er grunn til å tru at det er behov for tiltak etter barnevernlova 
  • leggje bort meldinga dersom vilkåra i lova ikkje er oppfylte

Offentlege instansar har plikt til å varsle barnevernet dersom dei har grunn til å tru at born blir utsette for grov omsorgssvikt.

Målgruppe

Jfr Lov om barneverntenester § 6-4.

Kriterium/vilkår

Kriterium er ikkje at ein skal vite/dokumentere, men når det er grunn til å tru at eit barn blr utsett for omsorgssvikt

Offentlege instansar kan likevel i samarbeid med foreldre melde frå til barneverntenesta før meldeplikt inntrer.

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå barnevernlova §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan melde frå til barnevernstenesta skriftleg eller munnleg, over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga di kan òg vere anonym.

Saksbehandlingstid

Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan éi veke, gjennomgå innkomne meldingar og vurdere om meldinga skal følgjast opp med undersøkingar. Du skal få ei stadfesting innan tre veker om at meldinga er teke imot. Dette gjeld ikkje når meldinga er klart grunnlaus.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barnevern
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Barnevern
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-04-12 08:47
Gyldig fra2010-03-17
Gyldig til2020-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett