A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Oskespreiing

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Oskespreiing vil seie at oska frå den avlidne blir spreidd for vinden. Det kan skje dersom den avlidne sjølv fekk innvilga søknad om oskespreiing, eller dersom det i ettertid godtgjerast at den avlidne ønskte oskespreiing. Godkjenning kan òg bli gjeve for avlidne born dersom foreldra ønskjer det. Oskespreiing kan vere eit alternativ for dei som ikkje ønskjer gravferd eller urnenedsetjing på ein kristen gravplass, eller dersom den avlidne hadde ei spesiell tilknytting til ein bestemt stad.

 

 

 

Målgruppe

 

 

 

Kriterium/vilkår

Det finst visse retningsliner som Fylkesmannen må halde seg til når ein søknad blir vurdert. Desse retningslinene går mellom anna ut på at oskespreiing som hovudregel berre kan tillatast på ope hav og i høgfjellet. Det kan ikkje skje nær busetnad eller der folk elles oppheld seg. Fylkesmannen kan setje fleire vilkår for tillatinga.

 

 

 

Pris for tenesta

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 

Om askespredning

Samarbeidspartnarar

 

 

 

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå gravferdslova § 20 Privat gravsted og spredning av aske

Lover

Forvaltningsloven
Gravferdsloven

Forskrifter

Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

Spredning av aske (rundskriv)

___

Søknaden sendes til

Fylkesmannen i det fylket der ein ønskjer å spreie oska.

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Fylkesmannen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Kulturdepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturkontoret
Telefon:51700000
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Gyldig fra2010-04-23
Gyldig til2019-03-25
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett