A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Som hovudregel skal alle betale den skatten som er fastsett. I visse tilfelle kan du søkje om å få utsett betalinga, få redusert skatten eller sleppe å betale skatt.

Målgruppe

Skattepliktige som ikkje er i stand til å betale heile eller delar av den skatten dei skuldar.

Kriterium/vilkår

Du kan få utsett innbetaling av skatte- og avgiftskrav dersom du er mellombels ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan vere dødsfall eller alvorleg sjukdom. Skattekravet kan bli sett ned eller fråfalle dersom betalingsevna di er varig svekt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Skatteoppkrevjaren (kemner/kommunekasserar), Skatteetaten

Tenesta vert utført av Kemnaren i Stavanger,

kemneren@stavanger.kommune.no

51 50 77 10

Postadresse:

PB 118 Sentrum, 4001 STAVANGER

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46

4010 STAVANGER (SKATTENS HUS

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå skattebetalingslova kapittel 15.

Lover

Skattebetalingsloven

___

Rettleiing - korleis få utført

Skatteoppkrevjaren vil kunne hjelpe deg med å setje opp ein søknad. Den skal innehalde

 • namn
 • stilling
 • sivilstand
 • inntekt (ev. inntekta til sambuaren/ektefellen/partnaren) dei siste to åra
 • kor mange som blir forsørgja og alderen deira
 • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsetjing
 • kva for krav som blir søkt ettergjevne
 • opplysning om eventuell sjukdom
 • melding om faste utgifter
 • grunngjeving for søknaden

Alle opplysningane bør vere dokumenterte.

Vedlegg

Kopi av skattemelding for dei siste to åra, eventuelt siste skjønnsfastsetjing

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Skatteutvalet avgjer ettergjeving av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjeld summar over kr 200 000, har skattekontoret avgjerdsmyndet. Skatteoppkrevjaren kan avgjere søknader om ettergjeving/nedsetjing som gjeld forseinkingsrenter på inntil kr 50 000.

Klagemulighet

Det er ikkje høve til å klage over vedtak som er gjort av skatteutvalet. For vedtak som er gjort av skatteoppkrevjar eller skattekontor, kan du klage til overordna organ etter reglane i forvaltningslova. Du kan likevel søkje på nytt dersom du meiner at saka ikkje har vore tilstrekkeleg opplyst eller at situasjonen har endra seg.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-07-11 09:52
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett