A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge

Statlege spelemidlar til idrettsformål

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Idrettslag kan søkje om tilskott for å byggje eit idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede eit eksisterande idrettsanlegg. Eit anlegg kan vere alt frå ein klatrevegg til ein alpinbakke.
 
Borettslag og samskipnader kan òg søkje om tilskott til å utvikle eit nærmiljøanlegg, som er eit utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. Til dømes ein trimpark eller ein ballbinge.
 
Reine reiskapsleikeplassar (sandkasser, hugsar, sklier, vippar, klatrehus osb.) fell utanfor ordninga. Personleg utstyr og forbruksmateriell (ballar, racketar osb.) er heller ikkje tilskuddsberettiget.
 
Merk: For 2019 vil det kome nye føresegner og søknadsrunden vil fyrst bli opna 15. september.

 

 

 

Målgruppe

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av blant anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. 
 
Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeninger og borettslag.

 

 

 

Kriterium/vilkår

Anlegget må vere ope for publikumet.
 
Eigarskapet skal ikkje vere basert på forteneste.
 
Kulturdepartementet har utforma retningslinjene for kven som kan søkje og korleis å søkje.
 • Skal du søkje om tilskott til eit idrettsanlegg, må du følgje retningslinjene i kapittel 2 i Avgjerder om tilskott til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018.
 • Skal du søkje om tilskott til utvikling av eit nærmiljøanlegg, må du følgje retningslinjene i kapittel 3 i Avgjerder om tilskott til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018.

 

 

 

Pris for tenesta


 

 

 

Samarbeidspartnarar


 

 

 

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Søknadsskjemaer

___

Rettleiing - korleis få utført

 • Kontakt oss for å registrere anlegget i anleggsregisteret
 • Vi gjer ei vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
 • No kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
 • Vi gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innan 15. januar
 • Fylkeskommunane gjennomgår og handsamar søknadene, innan 15. mars
 • Kulturdepartementet fordeler spelemidlar til fylkeskommunane, innan 15. mai
 • Fylket løyver eller avslår søknader, og sendar svar til søkaren, som regel innan 1. juli.
 • Søkarar som får tilskott, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttrekneskapen før det vert tilsendt inn utbetaling av tilskott.

Skjema


Søknad om tilskudd til idrettsanlegg

Vedlegg


Søknadsfrist


Søknaden sendes til


Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Viss du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Kulturdepartementet innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgt med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturkontoret
Telefon:51700000
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Gyldig fra2010-04-23
Gyldig til2019-03-25
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett