A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge
Du er her: Framsida»Tenester

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Biloppstillingsplass
Brukarmedverknad i skulen
Buplikt ved kjøp av eigedom
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - byggje
Bustønad
Bygdeutviklingsmiddel
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjesøknad og byggjereglar (EKSTERN TENESTE)
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på frå før
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D
Den kulturelle skulesekken
Driftsbygning i landbruket

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsdrift
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Energiportalen
Europeisk helsetrygdkort (EKSTERN TENESTE)

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Farleg avfall
Fastlege
Fastlegeordninga - bytte av fastlege (EKSTERN TENESTE)
Feiing og branntilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Flyttemelding (EKSTERN TENESTE)
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Frikort - MineEgenandeler (EKSTERN TENESTE)
Fritt sjukehusval (EKSTERN TENESTE)
Frådeling av eigedom
Førehandskonferanse

G
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
HELFO (EKSTERN TENESTE)
Helsenorge.no (EKSTERN TENESTE)
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Innsynsrett i offentlege dokument

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunal støtte til næringsutvikling
Konfliktråd
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturskule - opptak

L
Legevakt
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matrikkel - retting
Midlertidig butilbod (EKSTERN TENESTE)
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel - byggjesak

O
Omsorgsbustad
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Ordensreglement i grunnskolen
Oskespreiing

P
Parkering for funksjonshemma
Pensjon (EKSTERN TENESTE)
Permisjon frå grunnskoleopplæring
Posten - adresseendring og oppbevaring (EKSTERN TENESTE)
PP-tenesta

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)
Reklameskilt langs veg
Restskatt - betaling og innkrevjing
Rådgiving i skulen

S
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Serveringsløyve
Sjekkliste når nokon sluttar/går i permisjon
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skjenkjeløyve
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Sosiale tenester (EKSTERN TENESTE)
Spesialundervisning
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg

T
Tryggingsalarm

U
Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vassforsyning - drikkevatn
Vegvedlikehald

Ø
Økonomisk rådgjeving (EKSTERN TENESTE)
Økonomisk sosialhjelp (EKSTERN TENESTE)

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett