A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Vaksine

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Helse- og omsorgstenesta tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sjukdommar. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneheld

  • barnevaksinasjonar til alle barn i førskule- og grunnskulealder
  • årleg sesonginfluensavaksinasjon til personar som er særleg utsette
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksinar til visse risikogrupper (t.d. pneumokokkvaksine, hepatittvaksine, BCG)

Målgruppe

Personar som bur eller har mellombels tilhald i kommunen

Kriterium/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastset kva for personar som er i risikogruppene og som skal få tilbod om sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningsliner frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tenesta

Barnevaksinasjon er gratis. Elles betaler du ein eigendel.

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå
helse- og omsorgstenestelova § 1-1 og § 3-1
smittevernlova kapittel 3 

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

___

Rettleiing - korleis få utført

Barnevaksinasjonar til alle barn i førskule- og grunnskulealder vert utført av helsesøster på helsestasjonen og i skulehelsetenesten.

Årleg sesonginfluensavaksinasjon til personar som er særleg utsette og vaksinasjon mot pandemisk influensa vært utført av fastlege.

Reisevaksinering vert utført på legesenteret

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesystertenesta
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Helsesenteret 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsesystertenesta
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Helsesenteret 4110 FORSAND

Kontaktpersoner

Navn:Torill Idland
Tittel:Leiar for førebyggande teneste
Telefon:51700348
Mobil:95816099
Epost:tid@forsand.kommune.no
Navn:Anja Ammicht
Tittel:Kommunelege 1
Telefon:51 70 03 40
Epost:legen@forsand.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-08-20 14:17
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett