A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Vegvedlikehald

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan melde frå til kommunen dersom det er forhold ved ein kommunal veg som svekkjer framkomsten eller trafikktryggleiken. Det kan til dømes vere hol i vegen, manglande gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar. Fylkeskommunane sørgjer for fylkesvegar og staten for riksvegane. Kommunen kan stengje ein veg dersom vêr- og føretilhøva ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og dreneringssystem.

Oppgåvene kan vere

  • feiing og reinhald
  • fjerning av søppel
  • klipping av vegetasjon
  • rydding i kraftsoner
  • vegoppmerking og skilting
  • brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av desse oppgåvene blir vurdert ut frå behov og kommuneøkonomi. Dersom vegtilstanden er slik at det oppstår skadar eller ulukker, gjeld dei alminnelege erstatningsreglane. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt forurensningslova § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg
 

Lover

Forurensningsloven
Veglova

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kommunalteknisk/VVA
Telefon:51 70 0000
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kommunalteknisk/VVA
Telefon:51 70 0000
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Kontaktpersoner

Navn:Øyvind Storm
Tittel:VVA-ansvarleg
Telefon:51 70 01 37
Mobil:900 23 416
Epost:oys@forsand.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-01-09 09:36
Gyldig fra2010-12-23
Gyldig til2020-01-01
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett